Regulamin

SKLEPU INTERNETOWEGO
http://www.bloomboxposters.pl/

1. INFORMACJE OGÓLNE
2. DEFINICJE
3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
4. WARUNKI SPRZEDAŻY
5. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
6. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW
7. PŁATNOŚĆ
8. DOSTAWA TOWARÓW
9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1.Właścicielem i prowadzącym serwis internetowy działający pod adresem 
http://www.bloomboxposters.pl/ jest BLOOM BOX S.C., z siedzibą w Łodzi (91-341), przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100,  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP  7272795000, REGON 361522753.
1.2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady serwisu funkcjonującego pod domeną
http://www.bloomboxposters.pl/ oraz świadczenia i korzystanie z usług Sprzedawcy oraz zasad sprzedaży towarów przez Sprzedawcę. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis bloomboxposters.pl
1.3. Nazwa Serwisu bloomboxposters.pl, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, treść, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
1.4. Sprzedawca posiada wszystkie prawa niezbędne do prezentowania marek poszczególnych producentów w ramach prowadzonego przez siebie serwisu internetowego.
1.5. Produkty oferowane przez Sprzedawcę są nowe i wolne od wad.

2. DEFINICJE

2.1. Sprzedawca – BLOOM BOX S.C., z siedzibą w Łodzi (91-341), przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100,  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP  7272795000, REGON 361522753, adres do korespondencji BLOOM BOX S.C , ul.  Wólczańska 127, 90-521 Łódź.
2.2. Serwis – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną http://www.bloomboxnature.pl, w ramach którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż.
2.3. Produkt – towar lub usługa będąca przedmiotem sprzedaży. Towary prezentowane w Serwisie są Towarami oryginalnymi i markowymi, wolnymi od wad.
2.4. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Nabywców oraz Sprzedawcy.
2.5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Nabywcę ze Sprzedawcą z chwilą potwierdzenia transakcji.
2.6. Dane – treści, informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie, przetwarzane przez Sprzedawcę za zgodą i w zakresie, na jakim uzyskał zgodę od Użytkownika.
2.7. Dane Osobowe – zgromadzone w trakcie Rejestracji, zamówienia w Serwisie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Nabywcą, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
2.8. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy, ograniczoną zdolność do czynności prawnych w świetle obowiązującego prawa, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Serwisie zawarła ze Sprzedawcą Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto.
2.9. Login – ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta oraz ewentualnej modyfikacji zapisanych na Koncie Danych Osobowych, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie.
2.10. Konto – zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez Sprzedawcę, w którym gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Dostęp do Konta umożliwia Użytkownikowi identyfikację w Serwisie. Dostęp do Konta umożliwia Klientowi składanie ofert na zakup wybranego przez siebie Produktu.
2.11. Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Serwisu umożliwiające Klientom składanie ofert na wybrane Produkty jakie zamierzają zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie ofert zakupu w formie zamówienia.
2.12. Klient – Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i tym samym uprawniony do składania ofert na zakup prezentowanych w ramach Serwisu Produktów w sposób jednorazowy.
2.13. Nabywca – Klient i Użytkownik, dokonujący zakupu towarów w Serwisie.
2.14. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Klientom i Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej:
http://www.bloomboxposters.pl
2.15. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Prowadzenie przez Sprzedawcę serwisu obejmuje przede wszystkim następujące funkcje i usługi: możliwość zakupu prezentowanych Produktów jako Klient lub Użytkownik, możliwość rejestracji jako Użytkownik, możliwość nadsyłania zamówień ofertowych, przeglądania historii zamówień (Użytkownik).
3.1.1. Dostęp do platformy transakcyjnej, m.in. poprzez prowadzenie i administrację przez Sprzedawcę Kont Użytkowników, umożliwiający składanie przez Klientów ofert na zakupprezentowanych w ramach Serwisu Produktów;
3.1.2. Udostępnianie przez Sprzedawcę przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych.
3.2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika i Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania treści internetowych, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

4. WARUNKI SPRZEDAŻY

4.1. Prezentacja Produktów przez Sprzedawcę może ulec zmianie. Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4.2. W celu dokonania zakupu Produktów Użytkownik musi się zalogować.
4.3. Prezentowane Produkty są ograniczone ilościowo. Ilość Produktów, która jest prezentowana w Serwisie ma charakter informacyjny i może ulec zmianie.
4.4. Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Nabywcę zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Produkty, aż do wyczerpania się zapasów Produktu. Każdy Produkt podany w zamówieniu przez Nabywcę jest przedmiotem osobnej oferty.
4.5. Po wyborze zaprezentowanego w Serwisie Produktu, aby złożyć ofertę Nabywca musi przejść do Koszyka. Na pierwszym etapie składania oferty, wybrane Produkty widoczne w Koszyku powinny zostać potwierdzone.
4.6. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają wszelkie podatki). Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki oraz kosztów ewentualnego zwrotu produktów w przypadku odstąpienia od umowy.
4.7. Po potwierdzeniu Nabywca przechodzi automatycznie do drugiego etapu, „Dostawy”, w którym powinien podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, dane do faktury oraz dane wysyłkowe. Nabywca wraz zamówionym towarem otrzymuje dowód zakupu lub na życzenie fakturę.
4.8. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, Nabywca przechodzi automatycznie do etapu trzeciego, zwanego „Płatność”,  gdzie ma możliwość wyboru określonej formy płatności za zamówienie, w szczególności za pośrednictwem kart płatniczych (kredytowych, debetowych i pre-paid) z funkcją płatności internetowych i przelewów bankowych, a także płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem/dalej pobraniowa) lub dokonać przelewu bankowego. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych zostaje przekierowany na serwis PayU zarządzany przez spółkę PayU Spółka Akcyjna w charakterze Agenta Rozliczeniowego, aby dokonać wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu.
4.9. Po zrealizowaniu powyższych kroków Nabywca w ciągu doby otrzymuje e-mail potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży lub zawierający informację o braku akceptacji oferty. Z chwilą otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy Umowa sprzedaży zostaje zawarta.
4.10. W przypadku braku możliwości świadczenia przez Sprzedawcę z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
4.11. Po potwierdzeniu przez Nabywcę widocznych w Koszyku Produktów a przed dokonaniem wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, Nabywca zostanie poproszony przez Sprzedawcę o podanie pełnego adresu do wysyłki Produktu, który do momentu sfinalizowania transakcji nie może ulec zmianie.
4.12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych Produktów w dowolnym momencie, jednakże Nabywcy, którzy dodali produkt do koszyka dokonują zakupu na warunkach istniejących w chwili włożenia produktu do koszyka.
4.13. Sprzedawca zastrzega, że do momentu dokonania wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy.
4.14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Produktu Nabywcy w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.
4.15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w niniejszym dziale, w punkcie 4.7, 4.8., 4.11 i 4.12 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
4.16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywców oraz wynikające z tego konsekwencje.

5. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

5.1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu  zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024 z póź. zm.). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów i Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Nabywców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.
5.2. Dostęp do danych osobowo-adresowych Nabywców ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sprzedawcy, prowadzącej Serwis.
5.3. Sprzedawca nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach - pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – dane osobowe Nabywców są przechowywane w serwerze MD Software z siedzibą w Warszawie.
5.4. Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe Nabywców w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Nabywcami a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
5.5. Użytkownik ma prawa wynikające z wyżej wymienionej ustawy, tzn. wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Kont.
5.6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w tym do celów marketingowych.

6. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

6.1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klienci oraz Użytkownicy mogli nabyć Produkty, na które złożyli zamówienie.
6.2. W przypadku braku dostępności Produktu, po dokonaniu płatności przez Nabywcę, Sprzedawca zwróci Nabywcy dokonaną wpłatę na poczet dostawy wybranego Produktu najpóźniej w terminie do 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

7. PŁATNOŚCI

7.1. Nabywca może dokonać płatności za Produkt za pomocą:
a) przelewu na rachunek bankowy prowadzony przez Mbank S.A.: 10 1140 2004 0000 3102 7680 3020;
b) przy odbiorze przesyłki;
c) przelewu przy użyciu płatności elektronicznej obsługiwana przez firmę PayU jako agenta rozliczeniowego.
7.2. Koszt przesyłki zamówionych produktów ponosi Nabywca.
7.2.1. Koszt przesyłki krajowej:
7.2.1.1. Paczka dostarczana przez kuriera GLS
a) przedpłata – 17,22 zł (brutto) 
b) pobranie – 23,12 zł (brutto) 
7.2.1.3. Odbiór osobisty z magazynu Sprzedawcy – gratis po wcześniejszym umówieniu z Sprzedawcą.
7.2.1.4. W przypadku przesyłek, pilnych tj. dostarczanych w sobotę prosimy o kontakt ze Sprzedawcą w celu ustalenia ceny przesyłki, która będzie ustalana indywidualnie z Nabywcą.
7.3. Po dodaniu Produktu do Koszyka i podaniu adresu do wysyłki, o którym mowa w pkt. 4.7, Nabywca dokonuje wyboru sposobu płatności za Produkt. W przypadku wybory płatności przelewem bankowym – przystąpienie do realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy wartości zamówienia.
7.4. Cena Produktu podana w jego opisie obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, z wyłączeniem kosztów transportu, które ponosi Nabywca.

8. DOSTAWA TOWARÓW

8.1. Czas realizacji zamówienia wynosi 3-5 dni roboczych, w przypadku zamówienia pilnego prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu +48 608 488 016
8.2. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymanie potwierdzenia wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy.
8.3. Czas dostawy towarów wynosi 2-7 dni roboczych, z wyjątkiem produktów realizowanych na indywidualne zamówienie.
8.4. Koszty transportu i dostawy Produktów ponosi Nabywca.
8.5. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8.6. Ze względu na to, iż dostarczany towar jest jest towarem delikatnym zwracamy się do Państwaz prośbą o to by sprawdzić przesyłkę po jej dostarczeniu w obecności kuriera lub innej osoby dokonującej dostawy. Nabywca w przypadku zauważenia, że opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy mogące powstać w trakcie transportu proszony jest o sporządzenie wraz z kurierem odpowiedniego protokołu oraz zawiadomienia Sprzedawcy pod następujący adres: sklep@bloomboxposters.pl
8.7. Z chwilą dostarczenia rzeczy sprzedanej i zapłaty pełnej ceny za produkt i przesyłkę przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1. Nabywca będący konsumentem może złożyć reklamację, z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz. 827.) w związku z przepisami kodeksu cywilnego.
9.2. Nabywca prowadzący działalność gospodarczą może złożyć reklamację zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.
9.3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na następujący adres mailowy: sklep@bloomboxposters.pl lub listownie na adres BLOOM BOX, Łodź (90-521), ul. Wólczańska 127, z dopiskiem „POSTERS”. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, za pomocą którego Nabywca zawał Umowę, numer zamówienia bądź inny dowód nabycia towaru u Sprzedawcy oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji oraz dowód zakupu bądź numer zamówienia. Formularz reklamacji do pobrania.

9.4. W przypadku o którym mowa w pkt.9.3. Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni.
9.5. Sprzedawca rozpoznaje reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar wadliwy na nowy.
9.6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje Nabywcy nie będącego konsumentem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do Sprzedawcy reklamowanego Produktu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar wadliwy na nowy.
9.7. Sprzedawca wyłącza całkowicie możliwość korzystania z rękojmi za wady produktu przez Nabywcę nie będącego konsumentem.
9.8. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. Konsument w przypadku uznania reklamacji otrzyma zwrot kosztów przesyłki Produktu.
9.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Klienta rzeczy stanowiących przedmiot reklamacji przesłanych do reklamacji przez kupującego, oraz nie dostarczenie przez firmę zewnętrzną, którą wybrała osoba reklamująca produkt.


10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

10.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostawy przedmiotu Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem –można tego dokonać listownie na adres BLOOM BOX, Łódź (90-521),  ul. Wólczańska 127, z dopiskiem „POSTERS”, lub mailowo na adres e-mail: sklep@bloomboxposters.pl. W celu odstąpienia od umowy Nabywca będący konsumentem może skorzystać z naszego formularza:

10.2. Sprzedawca po otrzymaniu od konsumenta informacji o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jej otrzymaniu informuje Nabywcę o doręczeniu mu informacji o odstąpieniu od umowy.
10.3. Zwrot produktu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Produkt odsyłany Sprzedawcy powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była nieunikniona w granicach zwykłego zarządu. 
10.3.a. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
10.3.b. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku zamówienia produktów wykonanych wykonanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb oraz w przypadku świadczenia usług przez Sprzedawcę, jeżeli ten wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy – co niniejszym się czyni.
10.4. Koszt zwrotu produktu ponosi Nabywca – Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek dostarczonych mu za pobraniem.
10.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartejna odległość umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca zwraca Nabywcy kwotę, którą ten zapłacił za zamówiony produkt wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 14 dni. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu ich odesłania.
10.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech, funkcjonowania rzeczy.

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Wykorzystywanie przez Nabywców nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu, jak i treści zawartych w Serwisie) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.
11.2. Klient będący konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

11.3. Nabywca przed potwierdzeniem zamówienia proszony jest o zapoznanie się z regulaminem oraz o jego akceptację.
11.4. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.bloomboxposters.pl/regulamin.php
11.5. Zamówienie produktów jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty za produkty.
11.6. Klient/Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści zniesławiających, naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2017 r.